Huurcontract

Op DE PLANK

Monique Goossen  wonende te Westendorp  zaakdoende te Silvolde, Ulftseweg NO. 87. Handelende onder de naam ‘’Folieflex v.o.f.’’ hierna te noemen: Verhuurder

Huurder________________________________________________________________________

Wonende te_____________________________________________________________________

TEL____________________________________________________________________________

In aanmerking nemende dat:

A: Verhuurder aan huurder de gelegenheid geeft op een of meerdere door verhuurder aangeboden stelling(en) eigendommen van huurder te plaatsen en te (doen) verkopen.

B: Huurder zich verbindt tot het huren van het hieronder ingevulde aantal  stelling(en) over de periode hier onderstaand aangegeven en tegen betaling van hieronder aangegeven huurprijs.

Komen overeen als volgt:

1 . De Huurprijs:

Huurder huurt van verhuurder………… stelling(en)Met nr._____ bestaande uit 4 planken per stelling voor de huurprijs van:_____________ EURO  per _____________ weken.

Huurperiode van ___________________________Tot en met________________________________

De huurprijs is vooraf bij aanvang van de huur verschuldigd en dient betaald te zijn voorafgaande aan het plaatsen van de tot verkoop aangeboden spullen.

2 . Duur van de huurovereenkomst:

Onder 1 is aangegeven over welk aantal weken huurder wenst te huren en ook is aangegeven op hoeveel stellingen de huurovereenkomst ziet.

Mits de huurder de laatste dag van overeengekomen periode NIET de stelling(en) leegruimt zal deze overeengekomen periode stilzwijgend worden verlengd.

De kosten van deze verlenging  bedragen het zelfde als hiervoor overeengekomen en worden ingehouden van de opbrengst die de verkochte artikelen hebben opgeleverd van de afgelopen huurperiode.  Uitbetaling van de overgebleven of volledige opbrengst wordt op de laatste dag van de huurovereenkomst  in contanten uitbetaald aan huurder.

 

 3 . De door huurder geplaatste en ter verkoop aangeboden artikelen:

3.1 Huurder dient zelf zorg te dragen voor het schoon en ordelijk plaatsen van de tot verkoop aangeboden artikelen.

3.2 Huurder dient zelf zorg te dragen voor het prijzen van deze tot verkoop aangeboden artikelen.

3.3 Indien huurder wenst dat artikelen elektronisch beveiligd zijn dan is dit mogelijk en de kosten daaraan verbonden zijn  5 eurocent per artikel en zelf aan te brengen door huurder.

Zijn de stelling(en) na het stilzwijgend verlengen niet ordelijk en goedgevuld dan heeft de verhuurder het recht deze leeg te ruimen en te verhuren.